هنگامی که در زندگیت برای شادی و خوشبختی دیگران تلاش میکنی ،حتما خداوند کسی را نیز قرار خواهد داد که برای شادی و خوشبختی تو ،تلاش کند
...این قانون خداوند است...

"هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَان"

آیا جزای نیکی جز نیکی است...؟
"الرحمن"