ذهن های آرام

تنها آب های آرام هستند که چهره هارابدون انحراف ودرست نشان می دهند
بنابراین تنها ذهن های آرام میتواننددرک شایسته ودرستی از زندگی داشته باشند.