برای رسیدن به قله موفقیت
می‌بایست در زندگی سه کلمه
را فراموش کرد :

نمیتونـــــــم ...
نمیدونــــــم ...
نمیـــــــــــشــه ...

توانایی هر کاری رو که بخوای
کائنات بهت میده...
دانایی هر چیزی رو که بخوای
میتونی کسب کنی...
انجام هر کاری رو که بخوای
کائنات برات ممکن میکنه...

پس میـتــــونـــی ...
میـــــدونـــی ...
میشـــــــه ...