انسانها به میزان حقارتشان دروغ میگویند تا حقارتشان را جبران کنند...

به میزان فرهنگشان اعتماد میکنند هرچه فرهنگشان غنی ترباشد بیشتر به دیگران اعتماد میکنند...

به میزان هویتشان عاشق میشوند،هرچه هویتشان عمیق تر درعشقشان وفادارتر

به میزان کمبودهایشان آزارت میدهند...

به اندازه درکشان میفهمند و به اندازه شعورشان به باورها وحرفهایشان عمل میکنند...