هنگام به دنیا آمدن در گوشمان اذان می خوانند ولی نمازی نمی خوانند!


هنگام مرگ برایمان فقط نماز میخوانند... بدون اذان ... اذان هنگام تولد برای نمازی است که هنگام مرگ می خوانند... 


چقدر کوتاهست این زندگی... به فاصله یک اذان تا نماز .


قدر بدانیم با هم بودن را ...