درختان را دوست دارم،

چه عاشقانه گذر فصلهای زندگی را،

بر خود پذیرا میشوند ...

هر فصلی زیبایی خود را دارد،

و ما چه مصمم در نپذیرفتن فصلهای زندگی خویش هستیم ...!

هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن !

روز خوب به تو شادی میدهد،

روز بد به تو تجربه،

و بدترین روز به تو درس میدهد ...!

فصلها برای درختان هر سال تکرار میشود،

اما فصلهای زندگی انسان تکرار شدنی نیست ...

تولد ... کودکی ... جوانی... پیری و دیگر هیچ ...

تنها زمانی صبور خواهی شد که صبر را یک قدرت بدانی نه یک ضعف!

آنچه ویرانمان میکند، روزگار نیست،

حوصله کوچک و آرزوهای بزرگ است .