بعثت حضرت محمد پیامبر رحمت و رسول مهربانی ها مبارک


تــــــــــــو مـــیـــر عــشـــقـــــی
تــــــو مــیـــــــر عشـــــــــــــقی
عــــــــــــاشـــــــــــــقـــــــــــــان بــــســــــــــــیــــــــــار داری ...


پـــــیــــــغــــــمــــــــــــبــــــــری
پـــــــیــــــغــمـــــــــبـــــــــــــری
بــــا جــــان عـــــــاشـــــــــــــق
کــــــــــــــــــــــــــــــار داری ...