یکی نزد حکیمی

آمد و گفت:

خبر داری فلانی درباره ات چه قدر غیبت و بدگویی کرده


حکیم با تبسم گفت:

او تیری را بسویم پرتاب کرد که به من نرسید؛ تو چرا آن تیر را از زمین برداشتی 

و در قلبم 

 فرو کردی ؟


یادمان نرود هیچوقت سبب نقل کینه ها و دشمنیها نباشیم