انسان های که میدانند چه میخواهند را دوست دارم!
انسان هایکه مرز دارند،
که نه گفتن بلدند،
که میتوانند بگویند چه چیز را میخواهند و چه چیز را نمیخواهند.
انسان های که تو را در "هزارتوی ابهام" و "حدس بزن چه چیزی توی دلم دارم" گرفتار نمیکنند!
انسان های که...
انسان های که مرزشان مشخص است زندگی را راحت می گیرند....
نگاه میکنی و میبینی همپوشانی مرزها بین تو و او چقدر است،
چیزی که میخواهد را میشود به او داد،
چیزی که میخواهی را میتوانی بگیری!
که اگر نشد نه کسی احساس قربانی بودن میکند....
نه حس فریب دارد،
نه بار دِین خویش را بر شانه دیگری می گذارد.....
انسان های که مرز دارند غنیمتند !
شفافیتشان شفافیت می آورد...
نه گفتنشان نه گفتن را آسان میکند...
خودشان هستند و میگذارند خودت باشی...
بی قضاوت،
بی دلخوری،
بی رنج....
انسان های که می دانند چه میخواهند،
دوستان خوبی میشوند.