من عاشق دل باخته کوی تو ام ای دوست

                     آخر که شود منزل من در برت ای دوست

آن لحظه به دیدار تو لایق شود این بندی خاکی

                         مسرور شود تا برسد در برت ای دوست

 

شعر از محمد مافی بالانی