خداوندا

همان گونه که چشم هایمان را ........
از خواب بیدار کردی .......
قلب های ما را از غفلت بیدار کن .......
و همان گونه که جهان را .......
به نور صبح منور میگردانی ........
زندگی مان را به نور هدایتت منور بگردان .......

( خداوندا )
بنویس برای ما پاک شدن گناهانمان ......
و پوشش عیوب و نرمی قلوب و بر طرف شدن غم هایمان ......
و آسان شدن کارها یمان ....

( خداوندا )
روزمان را ......
خیر و بخشش و مغفرت و توفیق و استواری و استقامت در کارها قرار بده .......

( آمین )