میلاد حضرت علی ابن موسی الرضا بر همه دوستان مبارک

 

 نیستم آهو شهنشاها ضمانت میکنی؟

توشه ام خالیست آقا جان عنایت میکنی؟


دردها دارم ز ناپرهیزی نفس پلید

نه شنیدم از همه ؛ آیا طبابت میکنی؟ 



نامه ام پر گشته از اعمال زشت و ناصواب

روسیاهم نامه ای دیگر کتابت میکنی؟ 


کاظمین دور است قبر مادرت هم ناشناس

خواهرت را واسطه سازم شفاعت میکنی؟ 


راه را گم کرده ام ؛ اما بهر حال آمدم

مابقی راه را جانا هدایت میکنی؟ 


در دلم شور حسین است یا علی موسی الرضا

این تقاضای بزرگم را اجابت میکنی؟