سه حرف آخر کوروش

تابوتم را پزشکان حمل کنند،
تا همه بدانند هیچ طبیبی نمیتواند جلوی مرگ را بگیرد.
تمام طلاهایم را در مسیر حرکتم بریزید،
تا مردم بدانند مال نتوانست نجاتم دهد.
دست هایم را از تابوت بیرون بگذارید،
تا بدانند که باید با دست خالی رفت