هیچوقت وارد گذشته هیچ ادمی نشیم
و زیرو رویش نکنم
حتی اگر که عزیزترینت باشه
اگر که زیباترین باغچه را هم که بیل بزنی
حداقل ی کرم توش پیدا میکنی..
یادمان باشه که در املای زندگی، همیشه برای محبّت تشدید بذاریم؛ تا از دوستیمون حتی نیم نمره هم کم نشود...