در روز ازل از رخ زیبای تو نوری بگرفتم 


                         ایجاد شدم هست شدم جان بگرفتم 


در روز ازل جز رخ تو هیچ ندیدم 


                          عاشق شدم غیر رخت هیچ ندیدم

 

 


شعری از محمد مافی با لانی