صبح ؛ نیرومندترین زمانی برای کسب ,, شور و نشاط ,, ارامش و اعتدال ...و فرصتی ست برای شکر و سپاس که: پنجره دل مان دوباره به,, دشت زیبای ,, امروز,, گشوده شد
و صبح سپید؛ با خوشه های زرین افتابش؛ و چهره ی گلگون نیمروزیش و با اوای مهرامیز چشمه ساران شادکامی را بر ,, توسن لحظه های شاد می نشاند.
و من ایمان دارم که اگر هر روز راه مهربانی را بیاموزیم و در مقابل او؛ سر فرود اریم بی گمان...
بهترین های کاینات پاداش مهرورزی مان خواهد بود.
روزتان سرشا از یاد خدا