در هجده سالگی ,نگران تفکر دیگران درمورد خودتان هستید .
وقتی چهل ساله میشوید , اهمیتی نمی دهید که دیگران درمورد شما چه فکر میکنند .
و زمانی که شصت ساله میشوید , پی میبرید که اصلا هیچکس در مورد شما فکر نمیکرده است !
وااای که چه آسان هدر میدهیم
عمر خویش را فقط به گمان اینکه:
" نکنه دیگران اینطوری در مورد من فکر کنند ."
پس تا فرصت زندگی داری جانانه زندگی کن , . .و عمر گرانمایه رو به خاطر توهم فکر دیگران هدر نده . . .و دریاب این فرصت ناب زندگی را.....