تماشای رنگین کمان زیبای فطر، پاداش کسانی است که با صفای دل زیر بارش باران رحمت رمضان ماندند. طعم شیرین عید سعید فطر گوارای وجودتان ..التماس دعا

  

پروردگارا


سرنوشت مرا خیر بنویس


تقدیری مبارک


تا هر چه را که تو دیر می خواهی زود نخواهم


و هر چه را که تو زود می خواهی دیر نخواهم