ایمـــان دارم . . .

 

کــه قشنـگـتــرین عشــق

 

نگــاه مهــربـــان خــداونـــد بـه بنـدگـانـش اســت .. .

 

زنـــدگــی را بـــه خـــدا بســــپار . . .

 

و مطـمئـــن بـــاش که تــا وقتـــی کــه پشتــت بــه خـــدا گــرم اســت

 

تمـــام هــراس هـــای دنیـــا خـنـــده دار اســت...