اندیشه های دیروزه تو...


امروز تورا ساخته..


اگر خودت را لایق بهتر از اینا میدونی


با اندیشه های بهتر امروزت


"فردات رو بساز"