دوستانى دارم آیینه تمام نماى عشق


رسمشان معرفت 


کردارشان جلاى روح


و یادشان صفاى دل آرام من است


پس آنگاه که دست نیاز به سوى تو میاورند


پر کن از آنچه که در مرام خدایى توست ...