به ماه رمضان  ماه خوب خدا  وارد شدیم، وقت بخشیدن وصاف شدن دلهاست   

 پس اگربانگاهی، صدایی، زبانی، بردلتان ترکی انداخته، به بزرگی میزبان این ماه یکدیگرراحلال کنیم