به راستی فرو افتادن در مقابل خدا 

تنها راه بر خواستن است وهمچون یوسف باید بود که خواستند یوسف را بکشند یوسف نمرد

خواستند آثارش را از بین ببرند ارزشش بالاتر رفت

خواستند او رابفروشند که برده شودپادشاه شد

خواستند محبتش از دل پدرخارج شود محبتش بیشتر شد

از نقشه های بشر ناراحت مشو

چرا که اراده خداوند بالای هر اراده ای است ..