کارهائى که موجب موفقیت در زندگى مى شود  


با ملایمت : سخن بگوئید،

عــمــیـــق : نفس بکشید،

شــــــیــک : لباس بپوشید،

صـبـورانه :کار کنید.

نـجـیـبـانه : رفتار کنید،

هــمـــواره : پس انداز کنید،

عــاقــلانـه : بخورید،

 کــــافـــى: بخوابید،

بى باکانه :عمل کنید،

خـلاقـانـه: بیندیشید،

صـادقانه :کسب کنید،

هوشمندانه :خرج کنید،


خوشبختی یک سفراست,نه یک مقصد.هیچ زمانی بهترازهمین لحظه برای شادبودن وجودندارد.زندگی کنیدوازحال لذت ببرید