1.راز آرامش درون؛خویشتنداری است

انرژی خود را پراکنده نکن،بلکه آن را تحت نظر داشته باش و به طرز مفیدی هدایتش کن.


2.راز آرامش درون؛در اینست که هرکاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهی.


3.راز آرامش درون؛در زمان حال زندگی کردن است

گذشته و آینده را در چرخه ی ذهنی ابدیت رها کن.


4.راز آرامش درون؛در آسایش درون است

یعنی آسایش جسمانی ، عاطفی ، ذهنی و معنوی.


5.راز آرامش درون؛در دل نبستن است

این را بدان که در حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به تو تعلق ندارد.


6.راز آرامش درون؛در شادی است

افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کن.


7.راز آرامش درون؛در آرزو نداشتن است

این را بدان که شادی در درون تو جای دارد و نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو .


8.راز آرامش درون؛در اینست که همه چیز را

همانطور که هست بپذیری

آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم برداری.


9.راز آرامش درون؛در درک این مطلب است که تو نمی توانی دنیا را تغییر دهی،اما می توانی خودت را تغییر دهی.


10.راز آرامش درون؛در دوستی با افراد مثبت است

از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند پرهیز کن.