بهترین تحفه ها

1 _ بهترین تحفه برای پدر عزت است.

2_ بهترین تحفه برای مادر احترام است.

3_ بهترین تحفه برای استاد احوال پرسی است.

4_ بهترین تحفه برای فرزند مهربانی است.

5 _ بهترین تحفه برای زن محبت است.

6_ بهترین تحفه برای طفل تربیت است.

7_ بهترین تحفه برای دوست وفا است.

8_ بهترین تحفه برای جامعه خدمت است.

9 _ بهترین تحفه برای همسایه همدردی است.


10_ بهترین تحفه برای مرده دعا است.


11_ بهترین تحفه برای آخرت نیکی است.پس همیشه با بهترین ها انس بگیرید،

بهترینها را برایتان ازدرگاه ایزد خواستارم