خــوشبختـی :
از آن کسی است که در فضای "شکرگزاری" زنـــدگی کنــد
چـه دنیــا به کامش باشد و چـه نبـاشد چـه آن زمـان که می دود و
نمیرسدو چه آن زمان که گامی برنداشته، خود را در مقصد می بیند
چـرا که خوشبختی چیــزی جــز آرامش نیست...
و هــر کس که ایـن مـوهبت الهی را دارد
خــوشبخت است ...!

 

 

خوشبختی یعنی چی

قلبی را نشکنی / دلی را نرنجانی / آبرویی را نریزی / و دیگران از تو آسیبی نبینند
حالا برو ببین چقد خوشبختی!