ده چیز که مانع ١٠ چیز دیگر است:


** بسیار مهم، لطفا بخوانید **


١. غرور، مانع یادگیری

٢. تعصب، مانع نوآورى

٣. کم رویی، مانع پیشرفت

٤. ترس، مانع ایستادگی 

٥. تخیل، مانع واقع بینی

٦. بدبینی، مانع شادی

٧. خودشیفتگی، مانع معاشرت

٨. شکایت، مانع تلاش گری

٩. خودبزرگ بینی، مانع محبوبیت

١٠. عادت کردن، مانع تغییر