شکوفایی روزت را سپاس میگویم که تاریکی شب را پایان می بخشد و تاریکی شب را نظاره گریم که هیاهوی روز را سرانجام است؛

در این میان این "ما " هستیم که 

خوشحال و غمگین می شویم؛ 

تهی و سرشار می شویم و باز....

همان میشویم که بودیم، بنده هایی در درگاه تو که بی "تو" هیچ فرازی را فرود نیابیم و از هیچ غمی به شادی راه نیابیم و از هیچ خالی سرشار نگردیم پروردگارم بندگی مارا بپذیر. 

روز از نو...روزی از نو...

با یه بغل هوای تازه...

سلام .

صبح تان سرشار ازمهر حق،،،

شاد باشید و سلامت