قلمــــت را بردار

بنویس از همـــه ى خوبیها

زندگــــى، عشــــــق، امیــد

و هر آن چیز که بر روى زمین زیبا هست

گل مریــــم، گــــل رز

بنویس از دل یک عاشق بى تاب وصال

از تمنــــــا بنویــــس

از دل کوچک یک غنچه که وقت است دگر باز شود

بنــــویس از لبـــــخند