کارم بکجا کشید ای دل

راهم بکجا رسید ای دل 

در کشمکش غم زمانه

 نا گاه رسید این ترانه    

نو مید مشو ز درگه دوست

عالم که سراسر محضر اوست

 

شعر از محمد مافی بالانی