بوی نو شدن می آید

اخر اسفند شد 

وقت کوچ کردن به فروردین 

وقت بخشیدن و صاف کردن دل است

 و گندم های هفت سین به گندمهای آسیاب گفتند: قصه ی ماگرچه نان نداشت اما پایانی سبزداشت.

پایان امسالتان سبز باد.

 

آرزویم برایت این است:

در میان مردمی که می دوند برای "زنده بودن"، آرام قدم برداری برای"زندگی کردن