باخود هر روز عهد می بندم که 

در تلاش باشم و به چشمانم بیاموزم فقط زیبائی های زندگی ارزش دیدن دارد 

و باخود تکرار می کنم که یادم باشد،

هر آن ممکن است شبی فرا رسد آنچنان آرام گیرم که دیدار صبحی دیگر برایم ممکن نگردد،

 پس هرگز به امید فردا محبت هایم را ذخیره نمی کنم .

واین عهد به من جسارت می دهد که به عزیزترینم ساده بگویم :  

 

   **تانفس در سینه دارم ساده خواهم گفت دوستتون دارم عزیزانم