زنده بودن حرکتی است افقی
از گهواره تا گور…
اما زندگی کردن حرکتی است عمودی
از فرش تا عرش…
زندگی یک تداوم بی نهایت اکنون هاست
ماموریت ما در زندگی
" بی مشکل زیستن " نیست
بلکه
"با انگیزه زیستن" است
دیروزت،خوب یا بد گذشت
امروز روز دیگری است
اندکی شادی با خود به خانه ببر!
راه خانه ات را که یاد گرفت فردا با پای خودش میاید
شک نکن.