‌‌ می نویسم مادر!
می خوانمش:
عشق،زندگی؛دریای مهربانی؛
همه می گویند "مادر" چهار حرف دارد اما من می گویم حرف ندارد.
مادرم همانی ست که در دریایی بی کران محبت هایش غوطه ورم ..
همانی که تا سیل عظیم غم ها به سمتم هجوم می آورند،
فانوسی می شود برای دیدگانم که همه چیز را تار می دید؛
همانی که تا زمین می خوردم اولین نفر به یاری ام برخواست؛
مادرم همان دوست می شود برایم وقت تنهایی هایم؛
وقت غم هایم؛
دستانِ گرمِ مادرم بهترین آرامبخش می شود برایم آن زمان ها؛
وقت خوشحالی ام چشمانش از شوق می لرزد ...
به اجابت دعای مادرم است که خدا بیشتر هوایم را دارد.


میلاد با سعادت حضرت زهرا (س)
و روز مادر مبارک