وقتی عزت نفس داری
کینه نمی ورزی،
همه را به یک اندازه دوست داری،
خجالت نمی کشی،
خود را باور داری،
خشمگین نمیشوِی و همیشه مهربان هستی.....

"انسان صاحب عزت نفس"
حرص نمی خورد،
همه چیز را کافی می داند،
حسد نمی ورزد و خود را لایق می داند...

"کسی که عزت نفس دارد"
نیازی به رقص و پایکوبی و تظاهر به خوشی ندارد،
زیرا شادکامی را درون خویش می جوید و می یابد...

"عزت نفس" باعث می شود
برای بزرگداشت خود احتیاج به تحقیر دیگران نداشته باشید،
زیرا خوب می دانید که هر انسان تحفه الهی است...

"انسان صاحب عزت نفس"
همه را دوست خواهد داشت و به همه مهر خواهد ورزید...