ما در زندگی آسایش را با کسانی داریم که با ما موافق هستند.
اما زمانی رشد میکنیم که با کسانی هستیم که با ما اختلاف نظر دارند...

اگر شما یک غذای بد طعم را خورده باشید،
میتوانید طعم یک غذای خوب را درک کنید.
پس، از تلخی های زندگی درس بگیرید تا بتوانید آن را درک کنید.

چیزهایی که از دست داده ای را به حساب نیاور
چون گذشته هرگز برنمی گردد.
اگر رنجی نمی بردیم
هرگز مهربان بودن را نمی آموختیم.

به کسانی که به شما حسودی میکنند احترام بگذارید!
زیرا اینها کسانی هستند که از صمیم قلب معتقدند شما بهتر از آنانید ..