١- مشغول بودن به گذشته
٢- مشغول شدن به معایب دیگران

هر کس در گذشته بماند آینده را از دست میدهد
و هر کس نگهبان رفتار دیگران باشد نصفی از آسایش و راحتی خود را از دست میدهد!

پس برای زندگی ات برنامه ریزی کن
تا
مسیرت را به سوی سعادت،
به زیبایی ترسیم کنی...