فراموش مکن که:
انسان مانند رودخانه است؛
هر چه عمیق تر باشد آرامتر است... انسان بزرگ بر خود سخت می گیرد ،
و انسان کوچک بر دیگران...
انسان قوی از خودش محافظت میکند ،
و انسان قویتر از دیگران....
وقطعاً این قدرت را فقط میتوان در پناه پروردگار داشت.

هر انسانی که به خدا نزدیک تر است،
آرامتر، متواضع تر و قدرتمندتر است،

وتابش نور او را میتوان در تمامی جوانب زندگی اش دید...
زندگیتان پر از نور خدا..
روزتون پر از اتفاقات قشنگ