10 ویروس نابودگر کلامی
1.نصیحت تکراری
2. تذکر مداوم
3. سرزنش
4. منت گذاشتن
5. مقایسه کردن
6. جرو بحث کردن
7. برچسب منفی زدن
8. پیش بینی منفی(نفوس بد)
9. گله و شکایت مداوم
10. متهم کردن

دوستان خوبم
بیایم در زندگی این ویروسها را شناسایی نمایم  و از خود برانیم.