روزی دیگر آغاز میشود…
هنوز نقشی بر روز نرفته است و تو نقاش منتخب خداوندی…
تا روز خودت را خلق کنی…
این تو و این اعتقاد خالق به تو…
به نام پروردگار بزرگ و توانا روز خوبی نقاشی کن...