مهربانی ساده است ،
کافی است به خودت ایمان داشته باشی و به معجزه مهر!
کافی است به چشم هایت بیاموزی که چشم آیینه روح است ،
و عشق و مهربانی را می توان با نگاه در تمام عالم پراکند..
کافی است به دلت یادآوری کنی همیشه دل هایی هستند ،
که درد امانشان را بریده و احتیاج به همدلی دارند..
کافی است به گوشهایت یاد دهی که می توانند سنگ صبور باشند ،
حتی اگر صبوری سنگین شان کند!
کافی است یاد بگیری انسان بودن فقط زنده بودن نیست ؛
باید زندگی کرد ،
و زندگی چیزی جز مهربانی و عشق ورزیدن به آفریده های خداوند نیست.