ماهیان از تلاطم دریا به خدا شکایت نمودند و چون دریا
آرام گشت همگى اسیر صیادان شدند .....!!!
"
"
"
"
"
تلاطم هاى زنــــدگى حکمت خداست ، از خدا دلى آرام 
بخواهیم نه دریاى آرام .